Vanpeteghem verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden

VERKOOPSVOORWAARDEN

1.   Bestelling van goederen en/of werken brengt aanvaarding mee van de onderhavige verkoops- en/of aannemingsvoorwaarden behoudens andersluidende schriftelijke bijzondere voorwaarden.

2.   Offertes zijn 1 maand geldig, tenzij anders vermeld, en kunnen ten gevolge van prijsstijgingen van grondstoffen, loonkosten, heffingen, belastingen, wisselkoersen e.d. aangepast worden, ook nadat een order schriftelijk door ons bevestigd is.

3.   Alle studies, plannen, documenten, schetsen, stalen en ontwerpen blijven eigendom van de verkoper, beschermd door de intellectuele rechten. Bij overhandiging aan de klant mogen zij niet gebruikt worden noch door de klant, noch door derden. De klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en de verkoper behoudt zich het recht voor om schadevergoeding te eisen. Deze bedraagt minimaal 10% van de aannemingssom, op het eerste verzoek moeten de bovenvermelde stukken worden geretourneerd.

4.   De werf dient door de klant op zijn kosten normaal toegankelijk gemaakt te worden om normale uitvoering van de werken mogelijk te maken. Nutteloze verplaatsingen en te lange wachttijden (meer dan 15 minuten) zullen worden aangerekend. Sanitaire inrichting op de werf, water en elektriciteit zijn ten laste van de koper. Voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator of bijkomende voorzieningen (rijplaten, extra verharding, extra materieel,… ) om de werf toegankelijk te maken en de werken vlot te laten verlopen en die niet gekend waren op het ogenblik van het indienen van de offerte, zijn niet in de offerte begrepen, tenzij anders vermeld. Deze voorzieningen zullen worden doorgerekend aan de klant.

5.   De besteller verklaart uitdrukkelijk dat hij vóór levering zal voldoen aan alle bestaande wetgeving, onder meer stedenbouwkundige - en uitbatingsvoorwaarden.

6.   Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomsten is iedere levering af fabriek, de goederen reizen op risico van de besteller, zelfs bij franco verzending .

7.   Leveringstermijnen voorzien op de bestelbonnen, bestekken, facturen, gelden slechts als aanduiding en verbinden geenszins de verkoper en/of aannemer. De besteller kan in geen geval de ontbinding van de overeenkomst noch schadevergoeding vorderen bij niet-naleving van de levertermijn. Gelijk welke omstandigheden die bij de verkoper, onderaannemers of leveranciers de productie of verzending zouden onmogelijk maken of belemmeren, worden als gevallen van overmacht beschouwd.

8.   Zichtbare gebreken of gebreken in de conformiteit moeten schriftelijk en uiterlijk acht dagen na levering gemeld worden aan Vanpeteghem. Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in de kleur of lichte verschillen in de afmetingen van het goed, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen. De BV Vanpeteghem A&G heeft ook geen enkele verantwoordelijkheid voor gebreken of schade wanneer dat blijkt dat deze te wijten zijn aan veronachtzaam gebruik, aan montagefouten of aan verkeerde berekeningsopgaven van technische aard door derden.

9.   De garantieverbintenis houdt enkel een gratis vervanging in van een gebrekkig onderdeel door de BV Vanpeteghem en geldt enkel binnen de eerste zes maanden na levering. Transport van de onderdelen en loonkosten zijn nooit inbegrepen. Voor de producten die de BV Vanpeteghem A&G niet zelf produceert, zal de garantie nooit verder kunnen strekken dan de garantie die de toeleverancier voor zijn of haar producten toestaat. De waarborg geldt niet voor gebreken die het gevolg zijn van een slecht onderhoud of beschadiging door de koper. Om corrosie te vermijden van metaal en galvanisatie bij langdurige blootstelling aan mest of zuren is het aangeraden om voor gebruik en nadien op geregelde basis bitumen verf aan te brengen om materialen te beschermen: paalvoeten, onderkant afscheidingen en ligboxen, kniebomen ... Gezien de firma Vanpeteghem zijn producten concipieert met het oog op een maximaal comfort, veiligheid en welzijn van de dieren kan Vanpeteghem niet aansprakelijk gesteld worden voor een eventueel ongeval met een dier. De vakkennis en de dagelijkse controle van de veestapel blijft de meest veilige oplossing om ongevallen te voorkomen.

10. Facturen zijn netto contant betaalbaar te Reninge, op de zetel van BV Vanpeteghem. Tussentijdse facturen dienen onmiddellijk betaald zodat leveringen niet moeten worden uitgesteld of stopgezet. Bij gedeeltelijke betaling of volledige niet-betaling van de factuur op de vervaldag, zal openstaande factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling worden verhoogd met nalatigheidsintresten à rato van 1% per maand, alsook met een forfaitair schadebeding van 10% op het openstaande bedrag, met een minimum van 150 euro en een maximum van 3000 euro. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de verkochte goederen eigendom blijven van de verkoper zolang de koper de volledige prijs EN de eventuele achterstallige intresten en alle andere bijkomende kosten niet betaald heeft.

11. Indien de levering door toedoen van de besteller moet uitgesteld worden, zullen de prijzen aangepast worden aan de op dat ogenblik geldende prijslijst.

12. Meerwerken en/of leveringen zijn door de besteller steeds verschuldigd. In afwijking van art. 1793 van het BW geldt de levering ervan en het uitblijven van het schriftelijk protest binnen de 8 dagen na facturatie als aanvaarding van omvang en prijs van meerwerken en/of leveringen. Enkel niet gebruikte standaardgoederen waar geen enkele beschadiging of tekort is vastgesteld kunnen teruggenomen worden aan 80% van de aankoopprijs.

13. Bij niet naleving van de bestelling op de overeengekomen plaats en tijd verbindt de klant er zich toe een schadevergoeding te betalen welke forfaitair wordt begroot op 25% van de aannemings-of verkoopprijs. Dit bedrag kan hoger zijn indien de geleden schade hoger is dan het forfaitair bedrag.

14. BV Vanpeteghem A&G gebruikt de persoonsgegevens van de besteller welke nodig zijn voor een correcte levering, afwerking en facturatie van de bestelling. Deze gegevens kunnen indien dit nodig blijkt, gedeeld worden met betrokken toeleveranciers. Persoonsgegevens worden bijgehouden in onze systemen en worden niet verspreid of doorgegeven voor commerciële acties of andere marketingdoeleinden.

15. Op alle overeenkomsten afgesloten met de BV Vanpeteghem A&G is het Belgisch recht van toepassing, behoudens andersluidende uitdrukkelijke afspraken. Alle betwistingen m.b.t. de geldigheid, de uitvoering of de interpretatie van onze overeenkomsten vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken binnen het gerechtelijk arrondissement Ieper.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.